مرکز ذهن

نظریه رنگ های واقعی و کاربرد آن در سازمان

نظریه رنگ های واقعی و سازمان شما

نظریه رنگ های واقعی و کاربرد آن در سازمان نظریه رنگ های واقعی شیوه ای است برای تقسیم بندی افراد به چهار رنگ متفاوت که هر کدام نشان دهنده یک شخصیت متفاوت است. نظریه رنگ های واقعی توسط کارولین کالین کشف شده است وی با توجه به تعاملی که با دانشجویان داشته و به آنها […]

دایرة المعارف سازمان سالم چیست؟ در یک سازمان سالم چه می‌گذرد

دایرة المعارف سازمان سالم

دایرة المعارف سازمان سالم هر سازمان و سیستمی  در طول زمان با چالش ها و فراز و نشیب های زیادی رو به رو می‌شود که باید بتواند به شیوه درستی این چالش ها را پشت سر بگذارد. بسیاری از سازمان ها ممکن است نتوانند این چالش ها را پشت سر بگذارند و در نتیجه با […]